شیب سنج الکترولول

شیب سنج الکترولول میزان چرخش سازه را در سطوح عمودی اندازه گیری می‌کند. امکان سفارش ساخت این ابزار در شیبها با زوایای مختلف وجود دارد.

سیستم همگرایی Bassett

سیستم همگرایی Bassett برای اندازه گیری اتوماتیک تغییر شکل تونل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسگر الکترولول بیم

این ابزار میزان چرخش سازه را درسطوح عمودی اندازه گیری می‌کند.

شیب سنج MEMS

شیب سنج MEMS میزان چرخش سازه را در سطوح عمودی اندازه گیری می‌کند. امکان سفارش ساخت این ابزار در شیبها با زوایای مختلف وجود دارد.

شیب سنج دیجیتال پرتابل

دستگاه شیب سنج دیجیتال پرتابل برای اندازه گیری اختلاف زاویه ‌ای بین محور سنسور در زمان نصب و قرائت های بعدی استفاده میشود.