پیزومتر کاساگرانده

پیزومتر لوله قائم طراحی شده تا سطح آب پیزومتریک در گمانه‌ها را در مورد پایش قرار دهد. این سیستم به وسیله پروب اندازه گیری سطح آب و به صورت مکانیکی قرائت میشود.

پیزومتر هیدرولیکی

پیزومتر هیدرولیکی برای اندازه گیری فشار آب منفذی در خاک اشباع یا نیمه اشباع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیزومتر پنوماتیکی

پیزومتر پنوماتیکی برای اندازه گیری فشار آب منفذی در خاک اشباع یا نیمه اشباع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروب اندزه گیری سطح آب

پروب تعیین سطح آب جهت اندازه گیری عمق آب در گمانه های پیزومتر کاساگرانده ، چاه‌های مشاهده‌ای وگمانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیزومتر تارمرتعش

پیزومتر تارمرتعش برای اندازه گیری فشار آب منفذی در خاک اشباع یا نیمه اشباع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دبی سنج مثلثی

دبی سنج مثلثی جهت اندازه گیری دبی آب نشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار با دو روش مکانیکی و الکتریکی قابل قرائت میباشد.

پیزومتر 4-20 MA

پیزومتر 4-20 MA برای اندازه گیری فشار آب منفذی در خاک اشباع یا نیمه اشباع و یا تراز آب مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مودم لاگر پیزومتر MEMS

مودم لاگر پیزومتر MEMS ، یک دیتالاگر ظرفیت بالا مجهز به GSM/GPRS را با یک پیزومتر قطر کوچک MEMS  برای کاربرد در خاک و سنگ اشباع یا نیمه اشباع ترکیب می کند.