سوارشونده بر سطح

سنسور شیب سنج سوارشونده بر سطح

سنسورهای الکترولول وحالت جامد (MEMS) یک روش ارزان و ساده برای مانیتورینگ چرخش در سازه ها را ارائه می دهند.