دیجیتال پرتابل

 

شیب سنج دیجیتال پرتابل

شیب سنج دیجیتال پرتابل برای اندازه گیری اختلاف زاویه ای بین محورهای سنسورها زمانی که بر سطوح X وY صفحه شیب قرار گرفته اند.