شیب سنج MEMS

 

شیب سنج MEMS

شیب سنج MEMS براساس انحراف سنج درجای itmsoil (IPI) و برای اتصال به سازه هایی که رنج وسیعی از کج شدگی ازآنها انتظار می رود طراحی شده است.