ترازسنج الکترولول

 

ترازسنج الکترولول

ترازسنج الکترولول، جابجایی دیفرانسیلی و چرخش در سازه ها را تشخیص می دهد. دو ورژن از این ترازسنج موجود است: ترازسنج افقی برای مانیتورینگ نشست یا تورم و ترازسنج عمودی برای مانیتورینگ جابجایی و همگرایی جانبی