سیستم همگرایی Bassett

 

سیستم همگرایی Bassett

سیستم همگرایی Bassett برای اندازه گیری تغییرشکل در راستاهای X و Z سازه ها، تقریبا در زمان واقعی طراحی شده است.