تارمرتعش مدفون

 

کرنش سنج تارمرتعش مدفون

کرنش سنج تارمرتعش مدفون برای اندازه گیری کرنش در سازه های بتنی به کار می رود و برای دفن مستقیم مناسب است.