نصب شونده بر سطح

 

کرنش سنج بتن نصب شونده بر سطح

کرنش سنج بتن نصب شونده بر سطح برای اندازه گیری کرنش در سازه های بتنی شامل شمع ها و تیرهای بتنی باربر استفاده شده است.