سلول تار مرتعش

 

سلول نشست تار مرتعش

سلول نشست تار مرتعش برای اندازه گیری و کنترل نشست در خاک در یک نقطه واحد به کار می رود.