هیدرولیکی

 

نشست سنج هیدرولیکی

برای اندازه گیری از راه دور جا به جایی های قائم در نقاط گسسته دور از دسترس استفاده می شود.