VWread

 

دستگاه قرائت تار مرتعش VWread

دستگاه VWread، یک دستگاه قرائت دستی است که تقریبا همه سنسورهای تار مرتعش ژئوتکنیکی موجود در بازار و سنسورهای دمای داخلی آنها را قرائت می کند.