تار مرتعش دستی

دستگاه قرائت تار مرتعش دستی

دستگاه قرائت تار مرتعش دستی، قادر به خواندن هر سنسور تار مرتعشی است که بین 400 هرتز تا 6000 هرتز عمل می کند و تقریبا از همه سنسورهای تار مرتعش موجود در بازار پشتیبانی می کند.