دستگاه HELM

دستگاه HELM

دستگاه HELM ( دستگاه دستی قرائت الکترولول و مولتی متر) می تواند سنسورهای الکترولیکی و ولتاژ DCرا قرائت کند. این دستگاه همچنین می تواند به عنوان اهم متر استفاده شود. این دستگاه در یک محفظه ضد ضربه و با روکش ضد نفوذ مایعات سبک تعبیه شده است.