ترمینال و جانکشن باکس ها

 

ترمینال و جانکشن باکس ها

ترمینال باکس ها در پروژه هایی که نیازمند جمع آوری کابل های دستگاه های متعدد در یک مکان مناسب می باشند، استفاده می شود.