تار مرتعش گمانه ای

 

سلول فشار تار مرتعش گمانه ای

سلول فشار تار مرتعش گمانه ای به صورت نرمال در گمانه های عمودی نصب می شود و تنش های افقی کل را اندازه گیری می کند.