فشار تار مرتعش

 

سلول فشار تار مرتعش

سلول های فشار تار مرتعش تنش های کل در خاک ها را اندازه گیری می کنند و ترکیبی از تنش موثر و فشارهای آب منفذی می باشد.