بار تار مرتعش

 

سلول بار تار مرتعش

سلول های بار تار مرتعش به صورت ایده آل مناسب اندازه گیری بارها در پیچ سنگ ها، انکرهای کابل، میله های کششی، تیرهای ساختاری، شمع ها، بارهای بین تکیه گاه های تونل و بارهای وارده در تست های بیرون کشی انکرها می باشد.