بتن تارمرتعش

 

سلول تنش بتن تارمرتعش

سلول تنش بتن تارمرتعش برای اندازه گیری تنش کل در عملیات تونل زنی، بتن ریزی انبوه و دیوارهای سنگی درعملیات زیرزمینی به کار می رود.