کرنش سنج

 

سلول بار کرنش سنج

سلول های بار کرنش سنج به صورت ایده آل مناسب اندازه گیری بارها در پیچ سنگ ها، انکرهای کابل، میله های کششی، تیرهای ساختاری، شمع ها، بارهای بین تکیه گاه های تونل و بارهای وارده در تست های بیرون کشی انکرها می باشد.