سه محوره تار مرتعش

 

درزسنج سه محوره تار مرتعش

درزسنج سه محوره تار مرتعش به صورت اختصاصی برای اندازه گیری جا بجایی دو سطح مجاور در سه جهت متعامد طراحی شده است.