پیرامونی تار مرتعش

 

درزسنج پیرامونی تار مرتعش

درزسنج پیرامونی تار مرتعش برای پایش جا بجایی سه جهته در درزه ها و ترک ها طراحی شده است. طراحی این سیستم، به مبدل های تار مرتعش اجازه می دهد که جابجایی در تمام جهات را به صورت مستقل از یکدیگر نشان دهند.