سه محوره مکانیکی

 

درزسنج سه محوره مکانیکی

درز سنج سه محوره مکانیکی برای اندازه گیری حرکت درزه در سه محور طراحی شده است. درزه ساختمانی می تواند در بتن یا یک ترک کششی در سنگ باشد.