دیجیتال قائم

 

سیستم انحراف سنج دیجیتال قائمسیستم انحراف سنج دیجیتال قائم دو محوره مجهز به بلوتوث به صورت اختصاصی برای مانیتورینگ جابجایی و دگرشکلی جانبی خاک و سنگ دربردارنده سازه های نگهبان توسعه یافته است.