هوشمند درجا

 

انحراف سنج هوشمند درجا Smart IPIسیستم انحراف سنج درجا هوشمند Smart IPI برای مانیتورینگ از راه دور جابجایی جانبی در گمانه های قائم به کار می رود.