دیجیتال مایل

 

سیستم انحراف سنج دیجیتال مایلسیستم انحراف سنج دیجیتال مایل تک محوره مجهزبه  بلوتوث itmsoil  به صورت اختصاصی برای مانیتورینگ جا به جایی و دگرشکلی جانبی خاک، سنگ دربردارنده  سازه های نگهبان توسعه یافته است.