درجا

 

انحراف سنج درجاانحراف سنج درجا (IPI) برای کاربردهای گمانه ای نزدیک به عمود طراحی شده است، اساس عملکرد و داده های حاصله مشابه سیستم های انحراف سنج عبور کنندهمانند سیستم های انحراف سنج دیجیتال بلوتوث پرتابل می باشد.