اکتنسومتر خاک تار مرتعش

 

اکتنسومتر خاک تار مرتعش

اکتنسومتر خاک تار مرتعش تغییر شکل های جانبی خاک یا سنگ، مخصوصا در سدهای خاکی و معادن سنگ ساختمانی یا حفاری های معدنی را اندازه گیری می کند.