راد اکتنسومتر

 

راد اکتنسومتر

سیستم راد اکتنسومتر به دقت نشست و/یا تورم را در یک یا چند نقطه لنگری در یک گمانه و در راس مرجع آن اندازه گیری می کند.

a