اکتنسومتر پروب مغناطیسی

 

اکتنسومتر پروب مغناطیسی (نشست سنج مغناطیسی)

اکتنسومتر پروب مغناطیسی itmsoil برای پایش نشست و تورم خاک یا سنگ در حفاری ها، شالوده ها، سدها، و خاک ریزی ها، تونل ها، شفت ها و شمع های ورقه ای به کار می رود.