متر همگرایی دیجیتال

 

متر همگرایی دیجیتال

برای اندازه گیری دقیق و سریع فواصل نسبی بین جفت نقاط مرجع در روی سطوح سازه ها که شامل حرکات شعاعی و همگرایی تونل ها، شفت ها، پوشش تونل ها و غار ها می باشد.