راد اکتنسومتر پیوسته

 

راد اکتنسومتر پیوسته

سیستم راد اکتنسومتر پیوسته به دقت نشست و/یا تورم را در یک یا چند نقطه لنگری در یک گمانه و در راس مرجع آن اندازه گیری می کند