مودم لاگر پیزومتر MEMS

 

مودم لاگر پیزومتر MEMS، یک دیتالاگر ظرفیت بالا مجهز به GSM/GPRS را با یک پیزومتر قطر کوچک MEMS برای کاربرد در خاک و سنگ کاملا یا قسمتی اشباع شده ترکیب می کند.