کابل ها

دستگاه های گران قیمتی که برای ارزیابی عملکرد و ایمنی سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند نیازمند اتصال ایمنی بین سنسور و محل دستگاه قرائت هستند. از این جهت انتخاب کابل های اتصال از اهمیت بالایی برخوردار استمهم است.