شتاب سنج AC-23-DH

 

بسته سنسور AC-23-DH،  شتاب سنج سه محوره ای می باشد که برای کاربردهای گمانه ای بررسی و مانیتورینگ حرکات شدید زلزله طراحی شده است.

سنسورهای AC-2x-DH  شتاب سنج های حساسیت بالا پیشرفته ای هستند که بر اساس سیستم استاندارد اکتشافی ژئوفن جرم و فنر با بازخوردهای الکترونیکی، عمل می کنند. این نوع از سنسورها، دارای پایداری قابل توجه ای در مقابل دما و استهلاک هستند، که ناشی از تبعیت از اصولی بسیار ساده می باشد.

 این سنسور به نگهداری نیاز نداشته و استهلاک بسیار کمی را در طول زمان دارد.  با کمک خط تست، سنسور می تواند به راحتی و به طور کامل آزمایش شود. 

خانواده شتاب سنج های AC-2x-DH کاملا سازگار با ثبات های GeoSIG هستند. 

محفظه درون گمانه ای ،کل سیستم سنسور را در بر می گیرد. این سنسور با یک مرحله حافظت از اضافه ولتاژ  از طریق کابل به ثبات در سطح زمین، متصل است. 

با استفاده از لوله های انحراف سنج و چرخ های هدایت گر در نظر گرفته شده، جهت سنسور قبل از ورود به لوله قابل تنظیم است.