هالیوود، کالیفرنیا

 

هتل و منطقه مسکونی W

اطلاعات کلی:
 
کنج Hollywood و Vineدر منطقه مشهور Walk of Fame ، پروژه هتل و منطقه مسکونیW قرار گرفته است که رکن اصلی رنسانس Hollywood خواهد بود. این پروژه چند منظوره شامل یک هتل 11 طبقه با 305 اتاق، یک برج مسکونی 15 طبقه با 143 واحد با مالکیت مشترک، و 3 طبقه پارکینگ زیرزمینی می باشد. در همین مجموعه همچنین 4 برج مسکونی، هر کدام بین 8 تا 12 طبقه، مجموعا با 374 آپارتمان و 5 طبقه پارکینگ روی سطح زمین و دو طبقه زیر سطح زمین، ساخته شده است.
 
هدف:
مانیتورینگ ساختمان های بلند در Hollywood کالیفرنیا، برای توسعه یک مجموعه چند منظوره در تقاطع معروف Hollywood و Vine.
 
سیستم:
این پروژه دارای ثبت کننده مرکزی نبوده و شامل 14 دستگاه GSR-12 می باشد که تحت سیستم زمان یکسان و شروع به کار همزمان با هم در ارتباطند، و در برج های مختلف در این مجموعه ساختمانی مستقر شده اند. 5 آسمان خراش شامل هتل و آپارتمان های مسکونیW میزبان دستگاه ها هستند. دستگاه ها از طریق کابل ها به یکدیگر متصلند

:خروجی ها
داده هادر صورت بروزحادثه ذخیره می شوند.
 
مشتری:
Builders Webcor، Hollywood ، کالیفرنیا (آمریکا)