اهداف شرکت

 

1- درک بیشتر نیازمندی های مشتریان و تلاش جهت دستیابی به خشنودی آنان

2- جذب نیروهای انسانی توانمند و متعهد و تلاش جهت افزایش دانش سازمانی و رضایتمندی کارمندان

3- داشتن سهمی هر چند کوچک در حفظ سرمایه های ملی کشور عزیزمان از طریق فرهنگ سازی در زمینه رفتارنگاری ساختاری سازه های