گرجستان

 

شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه برق آبیEnguri 


از آنجایی که رفتارهای دینامیکی سدها تحت حرکات شدید لرزه ای به خوبی شناخته شده نیست، داده های به دست آمده از دستگاه های شتابنگاری جنبش شدید می توانند مبنایی را برای ارزیابی لرزه ای مطمئن تر سدهای موجود و همچنین سدهای آینده به دست دهد.
GeoSIG در زمینه راه حل های مانیتورینگ سدها حضور مقتدرانه ای دراقصی نقاط جهان داشته است.
سد Enguri یکی از بلند ترین سدهای قوسی در دنیاست و بر رودخانه Enguri در تراز 240 متر از سطح دریا، با ارتفاع 271.5 متر بنا شده است. ساخت این سد در سال 1978 شروع و در سال 1987 به پایان رسید. تاج سد با طول ۷۲۸ و ضخامت ۱۰ متر در ارتفاع 510 متری از سطح دریا گسترده شده است.این سد دارای 14.5 کیلومتر تونل فشار بالا با قطر 9.5 متر و 5 واحد ژنراتور مدل فرانسیس با قدرت 275 مگا وات برای هر ژنراتور در نیروگاه زیرزمینی می باشد.
پروژه ای به این وسعت نیازمند سیستم مانیتورینگی برای ثبت حرکات لرزه ای و دیگر فعالیت های دینامیکی محیطی به منظور پایش پیوسته ایمنی ساختاری سد در چهارچوب مفهوم یک سد ایمن درحال بهره برداری، بود..
زمانی که داده ها پردازش شدند، ارزیابی شده و به عنوان رفتار سد در مقابل ضوابط طراحی لرزه ای سد در زمان بهره برداری، مقایسه می شوند. این پروژه توسعه و تکامل تجهیزات مربوط به اقدامات ایمنی و اضطراری سد را در چهارچوب هوشیاری بیشتر تسهیل نموده و به سیستم های مدیریت داده های لرزه ای منطقه کمک کرد.

جدول خلاصه سیستم ها و راه حل مانیتورینگ سد Enguri:

خروجی ها داده هایی برای مانیتورینگ دینامیک لرزه ای سد هستند که از طریق قرائت های انجام شده پس از هر رخداد، در نرم افزار ذخیره می شوند.