محصولات

سیستم راد اکتنسومتر نقطه ای به دقت نشست یا تورم در یک یا چند نقطه در گمانه  را بر اساس محل نصب نقطه مبدا فوقانی و انکر تحتانی محاسبه می‌کند که این اندازه گیری به صورت مکانیکی یا الکتریکی مقدرو می‌باشد. 

کشیدگی سنج خاک تار مرتعش تغییر شکل های جانبی خاک یا سنگ را به ویژه در سد های خاکی و  حفاری معادن سنگ ساختمانی یا حفاری های معدنی اندازه گیری می کند.
متر همگرایی سنجی دستگاهی است قابل حمل که جهت اندازه گیری جابجایی در تونلها ، روی سطوح سازه ها ، شفت ها و غارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم راد اکتنسومتر نقطه ای به دقت نشست یا تورم در یک یا چند نقطه در گمانه  را بر اساس محل نصب نقطه مبدا فوقانی و انکر تحتانی محاسبه می‌کند که این اندازه گیری به صورت مکانیکی یا الکتریکی مقدرو می‌باشد.