محصولات

برای اندازه گیری کرنش در عضو های فولادی به کار می رود، این کرنش سنج می تواند به تیرهای باربر، سگمنت های تونل، عضوهای فشاری، دیوارهای نگهبان و میله های کششی جوش شود. این کرنش سنج قابلیت تنظیم بر اساس فشار یا کشش را دارد.

این ابزار کرنش را در سطوح یا اعضای بتنی اندازه گیری می‌کند.

کرنش سنج تار مرتعش مدفون برای اندازه گیری کرنش در سازه بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای اندازه گیری کرنش ، این ابزار در سازه های فولادی مثل شمع ها، تیرهای باربر ستون ها و پل ها با استفاده از جوش الکتریکی متصل شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
کرنش سنج تارمرتعش میلگرد برای اندازه گیری کرنش میلگردهای مدفون درون بتن طراحی شده است.