محصولات

گیج پروفیل هیدرواستاتیک برای پایش پروفیل نشست یا برآمدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و غالبا برای پایش زیر خاکریزها یا سازها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این ابزار برای اندازه گیری جابجایی عمودی در موقعیت‌های مجزا یا در نقاط غیر قابل دسترس در سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد. قرائت این ابزار به صورت مکانیکی انجام می‌شود.

سیستم نشست سنج مغناطیسی متشکل از یک پروب مغناطیسی، یک نوار مدرج و یک قرقره می‌باشد که از طریق یک لوله دسترسی و بر اساس تغییرات تراز صفحات مغناطیسی امکان اندازه‌گیری نشست در سد ها، خاکریزها، تونل ها و شفت ها را میسر می‌کند.

نشست سنج تار مرتعش نشست یا برآمدگی را در خاک و راکفیل اندازه گیری می‌نماید.