محصولات

شیب سنج الکترولول میزان چرخش سازه را در سطوح عمودی اندازه گیری می‌کند. امکان سفارش ساخت این ابزار در شیب‌ها با زوایای مختلف وجود دارد.
سیستم همگرایی Bassett برای اندازه گیری اتوماتیک تغییر شکل تونل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این ابزار میزان چرخش سازه را درسطوح عمودی اندازه گیری می‌کند. 
شیب سنج MEMS میزان چرخش سازه را در سطوح عمودی اندازه گیری می‌کند. امکان سفارش ساخت این ابزار در شیبها با زوایای مختلف وجود دارد.
دستگاه شیب سنج دیجیتال پرتابل برای اندازه گیری اختلاف زاویه ‌ای بین محور سنسور در زمان نصب و قرائت های بعدی استفاده می‌شود.