محصولات

درزسنج مکانیکی تار مرتعش 3 محوره طراحی شده تا جابجایی (در راستای محورهای X، Y و Z) در یک درز یا ترک را به صورت الکتریکی پایش نماید.
ترک سنج تار مرتعش برای اندازه گیری میزان جابجایی ترک ها و درز ها و برای پایش سازه ها طراحی شده است. این دستگاه می‌تواند در حالت انبساط و انقباط اندازه گیری کند.
این ابزار طراحی شده تا جابجایی در راستای محورهای X، Y و Z در امتداد درز یا ترک را به صورت مکانیکی پایش نماید. قرائت این ابزار با استفاده از میکرومتر دیجیتال یا عقربه ای قرائت می‌شود.
درزسنج تار مرتعش مدفون طراحی شده تا جابجایی درزها را در سازه های بتنی پایش نماید. این ابزار در زمان ساخت سازه در بتن مدفون می‌گردد.