محصولات

کرنش سنج بار سنج، برای سنجش بارهای متراکم و تنشی در راک بولت ها ، نقاط اتصال کابل‌ها و تاندون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سلول تنش سنج تار مرتعش بتن برای اندازه گیری تنش های شعاعی و تماسی بین بستر سنگی و بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

بارسنج تار مرتعش طراحی شده تا میزان بار وارد شده بر شمع‌ها، راک بولت‌ها، تاندون‌ها ، بین ساپورت‌های تونل‌ها وتنش وارد به محل اتصال کابل‌ها را اندازه‌گیری نماید.

سلول فشار تار مرتعش ، تنش کل در خاک و سنگ را اندازه گیری می کند که جهت اتدازه گیری تنش موثر بر سازه های خاکی می توان از داده این ابزار و پیزومتر های تار مرتعش بهره برد.
این ابزار تنش کل را در مصالح مختلف اندازه گیری می‌کند. این ابزار شامل دو صفحه استیل می‌باشد که ما بین آنها با روغن پر شده است.