کابل ها

دستگاه های گران قیمتی که برای ارزیابی عملکرد و ایمنی سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند نیازمند اتصال ایمنی بین سنسور و محل قرائت هستند. از

این جهت انتخاب کابل های اتصال از اهمیت بالایی برخوردار هستند