کرنش سنج – بارسنج

کرنش سنج بار سنج، برای سنجش بارهای متراکم و تنشی در راک بولت ها ، نقاط اتصال کابل‌ها و تاندون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سلول تنش بتن تار مرتعش

سلول تنش سنج تار مرتعش بتن برای اندازه گیری تنش های شعاعی و تماسی بین بستر سنگی و بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

بارسنج تار مرتعش

بارسنج تار مرتعش طراحی شده تا میزان بار وارد شده بر شمع‌ها، راک بولت‌ها، تاندون‌ها ، بین ساپورت‌های تونل‌ها وتنش وارد به محل اتصال کابل‌ها را اندازه‌گیری نماید.

فشارسنج تار مرتعش

سلول فشار تار مرتعش ، تنش کل در خاک و سنگ را اندازه گیری می کند که جهت اتدازه گیری تنش موثر بر سازه های خاکی می توان از داده این ابزار و پیزومتر های تار مرتعش بهره برد.

تنش سنج PUSH_IN

این ابزار تنش کل را در مصالح مختلف اندازه گیری می‌کند. این ابزار شامل دو صفحه استیل می‌باشد که ما بین آنها با روغن پر شده است.