• geosig

شمال هند

پروژه ملی شبکه شتاب نگاری حرکات شدید هند

دپارتمان مهندسی زلزله تنها سازمان موجود در هند و از معدود سازمان ها در جهان می باشد که در سال 1960 به عنوان آکادمی تحقیقات و آموزش مهندسی زلزله تاسیس شد. این دپارتمان برنامه های ابزار گزاری لرزه ای را با هدف درک بهتر از مشخصات حرکتی زمین و لرزه شناسی مناطق مختلف، اجرا کرده است

در هند، نصب ابزار در نیروگاه ها، پروژه های اجرا شده بر روی دره رودخانه ها و دیگر ساخت و سازهای مهم به عنوان بخشی از نو سازی و توسعه زیرساخت ها اجرا شده اند. از آنجایی که بیش از 50 درصد مناطق هند مستعد زلزله های قوی هستند، تخمین و پیش بینی مشخصات حرکت شدید زمین در زمین لرزه های آینده که در هر منطقه ممکن است رخ دهد، بسیار مهم می باشد. ارزیابی دقیقی از پتانسیل زمین لرزه های مخرب در مناطق مختلف هند تنها با داشتن پایگاه داده هایی از حرکات شدید زمین ثبت شده ناشی از زمین لرزه های قبلی امکانپدیر است. این امر می تواند متضمن صرفه جویی قابل توجهی در طراحی سازها شده و اطمینان دهد که منطقه پایداری بلند مدتی در مقابل زمین لرزه پیدا کرده است

برای کشور بزرگی مثل هند، نصب یک شبکه متراکم از شتاب نگاری های دیجیتالی (به عنوان مثال در هر 25 کیلومتر در مناطق لرزه ای فعال) می تواند ریسک بزرگ پرهزینه ای باشد.

دستگاه های ارائه شده در “پروژه ملی شبکه شتاب نگاری حرکات شدید” در Roorkii با حمایت مالی دپارتمان علم و فناوری دولت هند تحت ماموریت ویژه زلزله شناسی تهیه شده اند