• geosig

تونل PREVEZA

سیستم مانیتورینگ جا به جایی درزه و لرزه تونل غوطه ور PREVEZA – AKTIO یونان

تونل ها از راه حل های بارز در حمل و نقل در سراسر جهان محسوب می شوند. آنها می توانند در زیر آب، زیر زمین یا برای حرکت کردن در دیگر نواحی غیر عادی جغرافیایی ساخته شوند. تونل ها (حمل و نقل راه آهنی و جاده ای ) به عنوان راه حل ساخته دست انسان، بر اساس فاکتورهای اطمینان، تعیین شده بر مبنای حجم طبیعی جابجایی مردم، می بایست از هم تفکیک شوند. تونل ها می توانند در مناطق جغرافیایی واقع شوند که به تنهایی در حکم نیاز به مانیتورینگ اثرات لرزه ای ناشی از فعالیت طبیعی زمین و همچنین دما باشد و یا در هر جای دیگری از دنیا که جابجایی مردم کالاها و خدمات می بایست از سرعت قابل قبولی برخوردار باشد به طوری که راه حل اقتصادی بایداری برای بقای هر کشور در بازار رقابتی جهانی ارائه دهد. GeoSIG می بایست در این حوزه نهایت تلاش خود را به خرج دهد تا از طریق نمایندگان خود و یا به هر روش دیگر از زمان و مکان رخدادها آگاه شود. GeoSIG از همکاری های متعدد خود الهام گرفته و از طریق وب سایت خود نیاز به درک راه حل های تکنولوژیکی برای تجهیزات مانیتورینگ تونل را منعکس می کند به طوری که یک رقیب جدی ارائه دهنده راه حل با استاندارد های سوییس در بازار محسوب گردد، صرفنظر از اینکه چقدر در وهله اول چالش توتل پیچیده به نظر آید. اهمیت پروژه تونل غوطه ور Preveza – Aktio ، تهیه سیستم مانیتورینگ لرزه ای تونل را اجتناب ناپذیر می کرد. این تجهیزات تونل، می بایست اثرات لرزه ای ناشی از فعالیت زمین، همچنین بارهای دینامیکی پیش بینی شده و غیرمنتظره ناشی از حمل و نقل را بایش می کرد. هدف از این پروژه نظارت بر انبساط یا انقباض ناشی از شدت تغییرات دمای تأثیرگذار بر محیط مانیتورینگ تونل می باشد. سپس داده ها ارزیابی شده و با معیارهای طراحی لرزه ای تونل مقایسه می شوند. پیشرفت های حاصله در راه حل های مربوط به ایمنی و شرایط اضطراری تونل و همچنین آگاهی به دست آمده مرهون نیاز به نگهداری تونل به نحو احسن و همچنین سیستم های مدیریت داده ای است که دامنه بیشتری از راه حل های اندازه گیری ممکن را در این حوزه ارائه می دهند

فواصل برداشت خروجی ها براساس نیاز مشتری از هر 5 دقیقه تا هر روز قابل تنظیم می باشند. داده های مانیتورینگ دینامیک لرزه ای تونل توسط نرم افزار پس از هر رخداد ذخیره می شود